MH Atilla Ac. av Nangijala 25/2-01

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT

hälsning

Avvisar kontakt Morrning och/eller bittförsök Undviker kontakt Skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt helt oengagerad men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontakt- beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b. KONTAKT

samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral
Följer med villigt.
Engagerar sig
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren
Hoppar, gnäller
1c. KONTAKT

hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan, söker
Stöd hos föraren
Accepterar. Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a. LEK 1

leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker -startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1

gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1

dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter, drar emot, släpper, tar om.
Griper med hela munnen, drar emot tills test-ledaren
släpper.
Griper med hela munnen, rycker, drar emot tills
testledaren
släpper
3a. JAKT

förföljande

Startar ej Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
 
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT

gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram. (1) Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning (1) Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek (2)
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är upp-märksam och lugn
Står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets
höjningar
Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVSTÅND.LEK

intresse

Engageras ej av figuranten
Ointresserad.
Kontroll.
Avbrott förekommer
Intresserad, följer fig. utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill i väg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK

hot / agg

Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom 1a del
Enstaka skall och/eller morrningar under mom.
1a och 2a del
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1a del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1a / 2a del
5c. AVST.LEK

nyfikenhet

Går ej fram till fig. Ointresserad. Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet Går fram när fig. ger sig tillkänna. Går fram till fig med låg kropps-ställning och /eller tids-fördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d. AVST.LEK

leklust

Visar inget intresse Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK

samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv Är aktiv med fig intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING

rädsla

Stannar, Kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING

hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNIN

nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen / går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen. Lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING

kvarstående rädsla

Ingen tempo förändring eller undanmanöver Liten båge, el. liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxl. vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst 2 pass. utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager
6e. ÖVERRASKNING

kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid minst ett tillfälle Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot overallen. Interesset minskar efterhand Biter i/ lek med overallen vid två eller fler passager
7a. LJUDKÄNSL

rädsla

Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL

nyfikenhet

Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet- lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL

kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring el. undanmanöver. Liten båge, el. liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av pass. Båge el. tempoväxl. vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst 2 av pass. utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager
7d. LJUDKÄNSL

kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljud-källan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar /tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen. Biter i /lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid 2 eller fler passager
8a. SPÖKEN

hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hot-beteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN

kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN

rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Nogon avstandsreg. Uppehåller sig i huvudsak framför eller vid sidan av för. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom för. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN

nyfikenhet

Går fram när för. tagit av figs förklädnad. Går fram när för. talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när för. står bredvid. Går fram till spöket när för. gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN

kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt. Helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig. bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2

leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabb
9b. LEK 2

gripande

Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på före-mål. Griper försiktigt eller nyper i före-mål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktiviter Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser /avstår skott.
Godkjent ? Ja        Copyright© All rights reserved